Leden Vincentiusvereniging Vlijmen steunen het beleid van het bestuur tijdens ALV

Op 17 april 2018 hield de Vincentiusvereniging Vlijmen de tweede algemene ledenvergadering. Tijdens de ALV gaf het bestuur rekenschap aan de leden over het gevoerde beleid in 2017. Tevens werd een vooruitblik gegeven naar 2018.

Aan de orde kwamen het verslag van de vorige ALV (2017), het huishoudelijk reglement, het jaarverslag 2017 incl. de financiële verantwoording 2017, het beleidsplan, het jaarplan 2018 en de begroting voor 2018, de projecten 2018 en het rooster van aftreden. Diverse documenten worden ook op deze website gepubliceerd.

De aftredende bestuursleden waren herkiesbaar en werden bij acclamatie herbenoemd voor een nieuwe periode. Belangrijk onderdeel van de vergadering was de bespreking van de door de leden ingediende lokale en internationale projecten, die in 2018 voor subsidie in aanmerking komen. Daarover zal over enige tijd meer informatie worden verstrekt. Alle ingediende projecten werden – na bespreking – goedgekeurd. Dat gold ook voor het zgn. caravanproject.

In het huishoudelijk reglement werd geregeld dat de Vincentiusvereniging Vlijmen werkt binnen de grenzen van de gehele gemeente Heusden. De naam van de vereniging zou immers kunnen suggereren dat alleen Vlijmen het werkgebied is, hetgeen niet zo is. 

Het jaarverslag werd kort toegelicht door de secretaris. Belangrijk aspect hierbij was het verslag van de hulpverlening in 2017. Hiervoor verwijzen we graag naar het jaarverslag.

Aan de penningmeester en het bestuur werd décharge verleend voor het gevoerde financiële beleid. Dit gebeurde na een positief advies daartoe van de kascommissie, bestaande uit 2 onafhankelijke leden. Er werd tevens een nieuw lid in de kascommissie benoemd.

Al met al was het een uitstekende en boeiende vergadering, die door leden-vrijwilligers goed werd bezocht. De leden waren enthousiast over het gevoerde beleid en de ontwikkelde activiteiten.

 

You must be logged in to post a comment.