Lees hieronder onze nieuwsberichten

Dit weekend is er door onze vrijwilligers hard gewerkt om de Vincentiuswinkel weer voorjaars-/zomerklaar te maken.

Op zaterdag werden de schappen met schoeisel en de kledingrekken leeggemaakt om deze op zondag weer te vullen met de voorjaars- en zomerkleding. 

Het resultaat mag er weer zijn. 

Vrijwilligers: chapeau!!

En U bent vanaf 20 maart 2019 weer welkom in de Vincentiuswinkel om al het moois weer te zien.

Momenteel werken we aan de website. Dit kan tot ongemak leiden, maar dit proberen we tot een minimum te beperken.

Op maandag 24 december en maandag 31 december kunt u geen goederen aanleveren bij de Vincentiuswinkel in Drunen. Het magazijn en de winkel zijn dan gesloten wegens de feestdagen. Wij verzoeken u vriendelijk hier rekening mee te houden. 

Interview HTR

Op 20 oktober 2018 werden Frans Baars (bestuurslid in de functie van penningmeester Vincentiusvereniging en boekenbeurs en bestuurslid van de  Stichting Vincentiuswinkel gemeente Heusden) en Peter van Drunen (voorzitter boekenbeurscommissie Vincentiusvereniging) bij HTR TV geinterviewed. Aanleiding was de komende 32e editie van de jaarlijkse boekenbeurs van onze vereniging. In het interview werd ingegaan op het werk van de vereniging, de winkel in Drunen en de boekenbeurs. Het interview is hier te zien.

Internationale dag tegen de armoede 17 oktober 2018

Op 22 december 1992 riep de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 17 oktober uit tot Internationale dag voor de uitroeiing van armoede. Staten en verenigingen werden hiermee opgeroepen armoede op de agenda te zetten en praktische stappen te nemen om armoede daadwerkelijk te bestrijden. Deze datum verwijst naar de samenkomst op het Mensenrechtenplein te Parijs op 17 oktober 1987, toen daar de gedenksteen werd onthuld ter ere van alle slachtoffers van honger, uitbuiting en geweld. Wereldwijd komen op deze dag mensen samen om eraan te herinneren dat armoede een schending van mensenrechten is.

De Vincentiusvereniging Vlijmen, werkzaam in de gehele gemeente Heusden, probeert een daadwerkelijke bijdrage te leveren aan de bestrijding van armoede door haar werk (zie startpagina). Dit doen we door het organiseren van meerdere activiteiten. De komende boekenbeurs (26/27/28 oktober a.s.) is er ook weer op gericht financiële middelen te verwerven voor het uitvoeren van de activiteiten en de ondersteuning van diverse (internationale) projecten. Ook onze Vincentiuswinkel in Drunen, waarvoor veel van onze vrijwilligers zich inzetten, is een belangrijke financieringsbron voor onze hulpverlening.

Nadat vele vrijwilligers weer in het afgelopen weekend (op 9/9/2018) hun noeste arbeid hebben verricht en alle zomerkleding hebben vervangen door najaars- en winterkleding is het nu weer de beurt aan de klanten van de Vincentiuswinkel in Drunen om hun garderobe te komen samenstellen. Een goede gelegenheid voor mensen met een kleine beurs, maar ook voor iedereen die kleding en schoeisel een tweede kans wil geven. Klanten worden geadviseerd bij hun keuze door een van onze vele winkelvrijwiligers. Voor openingstijden: zie winkel

AVG wetgeving leidt tot nieuwe privacy-verklaring voor de vereniging

Vanaf 25 mei 2018 is er nieuwe Europese wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens van kracht. Deze wet is bekend als de AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit heeft geleid tot een nieuwe privacy-verklaring die U kunt aantreffen op de website. U kunt de verklaring ook direct inzien: Zie Privacy-Verklaring. 

De wetgeving is vooral gericht op de bescherming van de gegevens die U aan de vereniging toevertrouwt. Bijvoorbeeld als U een hulpaanvraag doet of om een andere reden uw gegevens uitwisselt met de vereniging. In de privacy-verklaring kunt U bijvoorbeeld lezen, dat de vereniging zorgvuldig omgaat met deze gegevens en ze niet voor andere doelen gebruikt dan waarvoor ze ter beschikking zijn gesteld.


ivm Koningsdag is de Vincentiuswinkel op 27 april 2018 gesloten.

Terwijl dit bericht wordt geschreven lopen er vrijwilligers van het team Vincentiuswinkel op het terrein van Samenloop voor hoop in Nieuwkuijk hun rondjes voor het goede doel KWF.

Over het idee om met een team vrijwilligers mee te doen aan dit mooie doel – geld bijeen brengen voor de bestrijding van kanker – hoefden de vrijwilligers niet lang na te denken. De ca. 20 deelnemers van het team lopen afwisselend 24 uur lang hun rondjes en leveren zo een mooie en ook nog sportieve prestatie.

De Vincentiuswinkel/-vereniging is het gehele evenement, dat nog tot morgen (22 april 2018) doorgaat (tot ca 15.00u) met een ruime stand aanwezig. In de stand zijn zelfgemaakte producten te koop en worden workshops gehouden, terwijl leden van het team hun rondjes blijven lopen. De hele opbrengst gaat naar Samenloop voor Hoop. Geweldig! 

     

       

De bijdrage van het Vincentiusteam aan de actie is uitgekomen op bijna € 900. Een fantastisch resultaat, zeker gezien de verwachtingen.

Op 17 april 2018 hield de Vincentiusvereniging Vlijmen de tweede algemene ledenvergadering. Tijdens de ALV gaf het bestuur rekenschap aan de leden over het gevoerde beleid in 2017. Tevens werd een vooruitblik gegeven naar 2018.

Aan de orde kwamen het verslag van de vorige ALV (2017), het huishoudelijk reglement, het jaarverslag 2017 incl. de financiële verantwoording 2017, het beleidsplan, het jaarplan 2018 en de begroting voor 2018, de projecten 2018 en het rooster van aftreden. Diverse documenten worden ook op deze website gepubliceerd.

De aftredende bestuursleden waren herkiesbaar en werden bij acclamatie herbenoemd voor een nieuwe periode. Belangrijk onderdeel van de vergadering was de bespreking van de door de leden ingediende lokale en internationale projecten, die in 2018 voor subsidie in aanmerking komen. Daarover zal over enige tijd meer informatie worden verstrekt. Alle ingediende projecten werden – na bespreking – goedgekeurd. Dat gold ook voor het zgn. caravanproject.

In het huishoudelijk reglement werd geregeld dat de Vincentiusvereniging Vlijmen werkt binnen de grenzen van de gehele gemeente Heusden. De naam van de vereniging zou immers kunnen suggereren dat alleen Vlijmen het werkgebied is, hetgeen niet zo is. 

Het jaarverslag werd kort toegelicht door de secretaris. Belangrijk aspect hierbij was het verslag van de hulpverlening in 2017. Hiervoor verwijzen we graag naar het jaarverslag.

Aan de penningmeester en het bestuur werd décharge verleend voor het gevoerde financiële beleid. Dit gebeurde na een positief advies daartoe van de kascommissie, bestaande uit 2 onafhankelijke leden. Er werd tevens een nieuw lid in de kascommissie benoemd.

Al met al was het een uitstekende en boeiende vergadering, die door leden-vrijwilligers goed werd bezocht. De leden waren enthousiast over het gevoerde beleid en de ontwikkelde activiteiten.

 

Aan het laden...