WinkellogoStichting Vincentiuswinkel gemeente Heusden

Gegevens Stichting Vincentiuswinkel gemeente Heusden met betrekking tot ANBI

Algemene gegevens
 • Naam: Stichting Vincentiuswinkel gemeente Heusden, ook bekend als Vincentiuswinkel Drunen.
 • RSIN of fiscaal nummer: 856030132
 • Secretariaat: Julianastraat 7, 5251EC Vlijmen; Tel: 06-15526578 e-mail: vincentiuswinkelheusden@gmail.com
 • Adres winkel: Grotestraat 138A, 5151BN Drunen
Doelstellingen

De Stichting heeft ten doel:

 • Goederen in te zamelen en deze te koop aan te bieden ten einde fondsen te verwerven om goede doelinstellingen van de Vincentiusvereniging St. Jan Geboorte Vlijmen van de nodige middelen te voorzien ten einde hun doelstellingen te kunnen realiseren;
 • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Hoofdlijnen Beleidsplan
 • De stichting richt zich op de volgende doelgroepen:
  • De cliënten en projecten van de Vincentiusvereniging gemeente Heusden, door
   middel van de uitkering van het exploitatieresultaat aan de vereniging
  • Mensen met een kleine beurs, die de mogelijkheid krijgen om voor weinig geld
   kwalitatief goede goederen te kopen
  • De vrijwilligers van de stichting en, in beperkte mate, mensen met afstand tot de
   arbeidsmarkt, aan wie een zinvolle tijdsbesteding wordt geboden
 • De omvang van de activiteiten van de stichting blijft gehandhaafd. Er zijn geen fysieke
  mogelijkheden, maar er bestaat ook geen behoefte om de activiteiten uit te breiden. Het
  aanbod blijft beperkt tot niet-volumineuze goederen
 • Inherent aan het vorige punt is het uitgangspunt dat de kwaliteit van het winkelaanbod
  voorop staat
 • De verkoop van de goederen vindt plaats via de winkel, derhalve in principe geen on-line
  verkoop
 • Evaluatie van de gehanteerde verkoopprijzen
 • Continu aandacht voor de vrijwilligers
 Bestuurssamenstelling
 • Herman Klingeman, voorzitter
 • Tiny van der Heijden, secretaris/penningmeester
 • Frans Baars, bestuurslid
Beloningsbeleid

De Stichting Vincentiuswinkel is een vrijwilligersorganisatie. De vrijwilligers en bestuursleden ontvangen geen enkele vergoeding.